ผู้บริหารโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานฯ
สมาคมผู้ปกครอง-ครู
สมาคมศิษย์เก่า
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ความภาคภูมิใจ
เพลงมาร์ชพัฒนา
ดูผลการเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ดู TV. Online

......

......

แหล่งสืบค้นข้อมูล
 

 

 

 

 

................โรงเรียนพัฒนานิคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตราฐาน
.........การศึกษา และมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่เทคโนดลยี
.........มีจิตสำนึกประชาธิปไตย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
.........รักความเป็นไทย ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนภายในปี พ.ศ. 2556

........1. จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
........2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
........3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ดำเนินชีวิตตามหลัก
............ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
........4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
............คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
........5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย และยึดมั่นใน
............ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
........6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี
............ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม
........7. สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

........1. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาส
........... ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
........2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตราฐานการศึกษา
........3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด
........4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีโดยใช้ดรงเรียนเป็นฐาน
........5. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สามารถพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และสอดคล้องกับ
........... กับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
........6. ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
........7. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
........8. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้
........9. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึ่งประสงค์ตามเกณฑ์มาตราฐาน
............ของโรงเรียน
........10. ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมกับวิฒิภาวะ
.............ตามลำดับการศึกษา
.........11. ผู้เรียนมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
.........12. ผู้เรียนมีจิตสำนึกประชาธิปไตย และยึดมั่นในระบบอประชาธิปไตยอันมี
..............พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
.........13. ผู้เรียนมีความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒธรรม
..............ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม
.........14. โรงเรียนมีระบบเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดกระบวนการ
...............เรียนรู้และบริหารจัดการ
.........15. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายร่วมพัมนา และชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการ
..............จัดการศึกษา

 
 
กลุ่มบริหารงานต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ ......
กลุ่มบริหารงานบุคคล..
กลุ่มบริหารงบประมาณ..
กลุ่มบริหารทั่วไป...........
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานภายใน ศธ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะและนาฏศิลป์
สุขศึกษาและพละฯ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
Social Network
 

 

 
 
จัดทำโดย
โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5