ผู้บริหารโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรโรงเรียน
คณะกรรมการสถานฯ
สมาคมผู้ปกครอง-ครู
สมาคมศิษย์เก่า
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ความภาคภูมิใจ
เพลงมาร์ชพัฒนา
ดู TV. Online

......

......

แหล่งสืบค้นข้อมูล
 

 

 

 

 

เอกสารกลุ่มงานวิชาการ
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน PDF
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน Word
ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2559
ตารางเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2559
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
ตารางกิจกรรมลดเวลาเรียนของครูฉบับแก้ไขแล้ว
ตารางกิจกรรมลดเวลาเรียนของนักเรียน
1 บันทึกข้อความ
2.ปฏิทินกิจกรรม
3.ตารางวิเคราะห์กิจกรรม
4.แผนผังมโนทัศน์
5.แบบลงเวลาเรียน
6.สรุปและรายงานผลภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
7.ภาคผนวก
8.ส่วนแรกปกรายงานผล

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มสาระ

แบบบันทึกการสอนแทน
หน้าที่ของกลุ่มสาระ
แบบมอบหมายงาน
เอกสารประกอบการสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้( วันจันทร์)
เอกสารการเข้าเล่มกิจกรรมลดเวลาเรียน
1.บันทึกข้อความ
2.ปฏิทินกิจกรรม
3.ตารางวิเคราะห์กิจกรรม
4.แผนผังมโนทัศน์
5.แบบสรุปประเมิน
6.แบบประเมินการจัดกิจกรรมของนักเรียน
7.ภาพถ่าย
รายชื่อนักเรียนลดเวลาเรียน ม.ต้น ปี 60 เทอม 2

 

กลุ่มบริหารงานต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ ......
กลุ่มบริหารงานบุคคล..
กลุ่มบริหารงบประมาณ..
กลุ่มบริหารทั่วไป...........
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานภายใน ศธ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะและนาฏศิลป์
สุขศึกษาและพละฯ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
Social Network
 

 

 
 
จัดทำโดย
โรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
โทร 036-491338 โทรสาร 036-491338
pattananikom.p@chaiyo.com