หน้าหลัก

คำแนะนำการใช้บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

สาระการเรียนรู้

เรื่องที่ 1 การออกแบบด้วย
โปรแกรม Google Sketchup

เรื่องที่ 2 พื้นฐานการทำงานกับโมเดล

เรื่องที่ 3 การวาดโครงร่างโมเดล

เรื่องที่ 4 การสร้างโมเดล 3 มิติ

เรื่องที่ 5 การสร้างโมเดลที่ซับซ้อน

แบบทดสอบหลังเรียน

คำแนะนำการใช้งานบทเรียน

ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน websit

———————————————————————————————-

วิธีการศึกษาบทเรียน ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาคำแนะนำการใช้งานบทเรียนให้เข้าใจ

2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน  แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ

3. ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านWebsit   ตั้งแต่ เรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 5 ตามลำดับ โดยศึกษาเนื้อหา  และให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

4. หลังจากนั้นให้นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้ให้ครบทุกหัวข้อ เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว ครบแล้ว ให้นักเรียน และทำแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละเรื่อง จำนวน 15 ข้อ

5. เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้ว ให้นักเรียนแบบทดสอบหลังเรียน แบบปรนัย จำนวน  15 ข้อ

6. ให้นักเรียนกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านwebsit

7. หากมีปัญหาสงสัยให้ติดต่อผู้จัดทำ