หน้าหลัก

คำแนะนำการใช้บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

สาระการเรียนรู้

เรื่องที่ 1 การออกแบบด้วย
โปรแกรม Google Sketchup

เรื่องที่ 2 พื้นฐานการทำงานกับโมเดล

เรื่องที่ 3 การวาดโครงร่างโมเดล

เรื่องที่ 4 การสร้างโมเดล 3 มิติ

เรื่องที่ 5 การสร้าโมเดลที่ซับซ้อน

แบบทดสอบหลังเรียน

มารู้จักการออกแบบ 3D ไปกับพวกเรานะครับ

โครงงานการพัฒนาเว๊บไซต์เพื่อการศึกษาเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Google Sketch Up

โดย

เด็กหญิงพริมา คงพันธ์ศรี

เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญเปลี่ยน

เด็กหญิงสุนิษา ลิมปทีป

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 โรงเรียนพัฒนานิคม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5