จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว
ที่ปรึกษา

ประวัติครูที่ปรึกษา
วุุฒิการศึกษา
ประวัติรับราชการ
ผลงานดีเด่น
สมาชิกสภาีฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประวัติสภานักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม

สภานักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม ก่อตั้งขึ้นโดยนโยบายคุุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานในสมัยนั้น ซึ่งโรงเรียนพัฒนานิคมได้ดำเนินการการจัดตั้งองค์กรนักเรียนขึ้นเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับองค๋กร

โดยมีนางสาวสาวิตรี คำหวาน เป็นประธานสภานักเรียน คนแรก

 

 

นางเยาวพา บุญส่งศรี
ที่ปรึกษา

ประวัติครูที่ปรึกษา
วุุฒิการศึกษา
ประวัติรับราชการ
ผลงานดีเด่น