หน้าหลัก

จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว
ที่ปรึกษา

ประวัติครูที่ปรึกษา
วุุฒิการศึกษา
ประวัติรับราชการ
ผลงานดีเด่น
สมาชิกสภาีฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่น

รางวัลครูจรรยาบรรณดีเด่น ปี ๒๕๕๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๒

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๔
คุรุสภา

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมสภานักเรียน (ม.๔-๖)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๑ จ.กาญจนบุรี

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดบ ๑

กิจกรรมสภานักเรียน (ม.๔-๖)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

นางเยาวพา บุญส่งศรี
ที่ปรึกษา

ประวัติครูที่ปรึกษา
วุุฒิการศึกษา
ประวัติรับราชการ
ผลงานดีเด่น