หน้าหลัก

จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว
ที่ปรึกษา

วุุฒิการศึกษา
ประวัติรับราชการ
ผลงานดีเด่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติครูปรึกษา

นางเยาวพา บุญส่งศรี ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๒ วิทยฐานะครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) วิทยาลัยครูลำปาง จ.ลำปาง

ประวัติรับราชการ

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๔ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จ.เชียงราย
พ.ศ.๒๕๓๙ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาคม
พ.ศ.๒๕๕๔ โรงเรียนพัฒนานิคม

 

การปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

ที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม

 

นางเยาวพา บุญส่งศรี
ที่ปรึกษา

ประวัติครูที่ปรึกษา
วุุฒิการศึกษา
ประวัติรับราชการ
ผลงานดีเด่น