หน้าหลัก

จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว
ที่ปรึกษา

ประวัติครูที่ปรึกษา
วุุฒิการศึกษา
ประวัติรับราชการ
ผลงานดีเด่น
สมาชิกสภาีฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

นางสาวสลิลทิพย์ บุญเลิศ ประธานสภานักเรียน

นายธนพันธ์ นิลสง่า ประธานนักเรียน

นายพีรพล คำพรานลาน รองประธานคนที่๑

นางสาวชลธิชา ขยันสลุง รองประธานคนที่๒

นายวัชรพงศ์ เขียวกุล หัวหน้าสารวัตรนักเรียน

นายธงชัย ศรีบำรุง ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน

นายเกียรติศักดิ์ ม่วงเขียว ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน

นางสาวสุธิดา โตมา หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวสุภารัตน์ ชัยชนะ หัวหน้างานกิจรรมการ

นางสาวรวิฏา ศรีชะนะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาววราพร โคตภูเวียง ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

นางสาวกนกวรรณ บุตรนิล หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม

นางวสาวอนงค์นาฏ ทองเกิด ผู้ช่วยงานสิ่งแวดล้อม

นายปัญญา หรดี หัวหน้างานยาเสพติด

นางสาวอรุณรัศมี วิเชียร ผู้ช่วยงานยาเสพติด

นางสาวกรชนิล สุดาเดช เลขานุการ

 

 

 

 

นางเยาวพา บุญส่งศรี
ที่ปรึกษา

ประวัติครูที่ปรึกษา
วุุฒิการศึกษา
ประวัติรับราชการ
ผลงานดีเด่น