หน้าหลัก

จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว

ที่ปรึกษา

ประวัติและผลงานครูที่ปรึกษา
วุุฒิการศึกษา
ประวัติรับราชการ
ผลงานดีเด่น
สมาชิกสภาีฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลงานดีเด่น

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น(ประเภทผู้สอน) สำนักงานคณะลูกแห่งชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คุรุสภา

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๔ คุรุสภา

รางวัล เสมา ปปส.ระดับดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๔

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสภานักเรียน (ม.๔-๖)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๕๙ จ.ลพบุรีี

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสภานักเรียน (ม.๔-๖)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๐ จ.อยุธยา

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมสภานักเรียน (ม.๔-๖)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๑ จ.กาญจนบุรี

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดบ ๑

กิจกรรมสภานักเรียน (ม.๔-๖)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

นางเยาวพา บุญส่งศรี

ที่ปรึกษา

ประวัติและผลงานครูที่ปรึกษา
วุุฒิการศึกษา
ประวัติรับราชการ
ผลงานดีเด่น