หน้าหลัก

จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว
ที่ปรึกษา

วุุฒิการศึกษา
ประวัติรับราชการ
ผลงานดีเด่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติี่ครูปรึกษา

จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิศษ

วุฒิการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) วิทยาลัยครูเทพสตรี จ.ลพบุรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติรับราชการ

๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๖ ตำแหน่ง ลูกแถว โรงเรียนนายสิบทหารบก ต่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
๒๑ กุมภาัพันธ์ ๒๕๓๘ อาจารย์ ๑ ระดับ ๔ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตภ์
พ.ศ.๒๕๔๑ อาจารย์ ๑ ระดับ ๔ โรงเรียนหนองรีวิทยา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
พ.ศ.๒๕๔๓ อาจารย์ ๑ ระดับ ๕ โรงเรียนพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
อาจาย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
พ.ศ.๒๕๕๑ ครู อันดับ คศ.๓ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

การปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม

 

 

 

 

นางเยาวพา บุญส่งศรี
ที่ปรึกษา

ประวัติครูที่ปรึกษา
วุุฒิการศึกษา
ประวัติรับราชการ
ผลงานดีเด่น